Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Pētījumi

Lai apzinātu un pamatotu unikālā vecpilsētas kultūrvides un dabas kompleksa vērtības, izstrādāti 32 pētījumi arhitektūras, vēstures, arheoloģijas, ģeogrāfijas, ainavu un citās jomās. Pašvaldība arī sagatavojusi 14 pieteikumus balvām un ziņojumus.

Izstrādāto pētījumu saraksts. Sagatavojuši nominācijas veidotāji, 2020.

Gads Pētījuma temats Autors
2000 Arheoloģiskā izpēte Kuldīgas pils vietā. Atklājums: pils ārējā aizsargmūra pamatne, celtnes vieta, krāsns podiņi

 

Mg.hist. Mārtiņš Lūsēns, arheologs
2002 Kuldīgas pilsdrupu ģeofiziskā izpēte SIA “Baltijas zemes resursi”
2008 Pētījums “Kuldīgas kontaktu grāmata”. Izpēte par Kuldīgas vēsturisko namu vēsturi, ievērojamām personībām, interesantiem notikumiem Pašvaldības speciālisti sadarbībā ar Kuldīgas novada muzeju
2008 Arheoloģiskā izpēte Kuldīgas pils vietā. Atklājums: pils ārējā aizsargmūra pamatne, celtnes vieta, pils drenāžas ietaise, kanalizācijas izvads, pils aka, krāsns podiņu lauskas un sadzīves priekšmeti Mg.hist. Mārtiņš Lūsēns, arheologs
2010 Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Ventas ieleja”. Izstrādāts laika posmam no 2010. līdz 2020. gadam Pašvaldības speciālisti
2012 Izstāde – ekspozīcija “Kuldīga ceļā uz UNESCO. 2004-2011” par paveikto pilsētvides sakārtošanā, mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā Kuldīgas vecpilsētā

 

Pašvaldības speciālisti
2013 Izpēte “Koka būvgaldniecības detaļu uzturēšana Kuldīgas vecpilsētā”

Hipersaite

 

Restaurators konsultants

Jānis Mertens

2013 Pētījums “Ainavu plāns nēģu zvejai Ventas upē Kuldīgas pilsētā” Dr. phil. Māra Urtāne
2014

 

Grāmata/zinātnisks pētījums “Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība”

Hipersaite

 

 

Zinātniskais redaktors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš. Pētnieki: Dr. arch. Jana Jākobsone, Mg. hist. Jānis Asaris, Mg. hist. Mārtiņš Lūsēns, vēsturnieks Andris Biedriņš, Dr. arch.  Jānis Zilgalvis, Dr. arch. Ilmārs Dirveiks, Mg. arch. Agate Eniņa, Mg. art. Daina Antoniška, Dr.  habil. art. Ojārs Spārītis, Mg. geogr. Inga Bērziņa, Kuldīgas pilsētas Domes priekšsēdētāja
2014 Izveidota digitālo materiālu vietne VECPILSĒTA Kuldīgas pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv. Mērķis: rast pieeju materiāliem vecpilsētas iedzīvotājiem, projektētājiem un citiem interesentiem, aktualizējot Kuldīgas vecpilsētas materiālā mantojuma saglabāšanu:

Hipersaite

 

Pašvaldības speciālisti
2015 Pētījums, izdevums “Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā”

 

Zinātniskais redaktors Mg. hist. Agris Dzenis
2015 Pētījums/ izdevums “Kuldīgas pils – senās Kurzemes sirds” Zinātniskais redaktors Mg. hist. Agris Dzenis
2015 Pētījums “Vēsturiskās pilsētas ainavas pieeja kultūras mantojuma saglabāšanai Kuldīgā”

Hipersaite

Inta Jansone, arhitekte
2015 Pētījums ”Kuldīgas ainavas pastkartēs” un “Kuldīgas pilsētainavai pieguļošās ainavas muižas”:

Hipersaite

Dipl. ing. ainavu arhitektūrā Guntis Kalniņš
2015 Arheoloģiskā izpēte Veckuldīgas pilskalnā. Atklājums: Veckuldīgas pilskalnā cieši līdzās kuršiem dzīvojuši arī vikingi Mg.hist. Mārtiņš Lūsēns, arheologs
2016 Pētījums “Amatniecības attīstība un tradīcijas Kuldīgā”

Hipersaite

Mg.art. Daina Antoniška
2016 Pētījums “Kuldīgas ielu stāsti”

Hipersaite

Dr.sc.soc. Ritma Rungule
2016 Pētījums “Kuldīgas pilsētbūvnieciskās situācijas analīze vēsturiskā skatījumā, pilsētas attīstības gaitas un lūzumu cēloņsakarību izvērtējums”

Hipersaite

Dr. arch. Jana Jākobsone
2016 “Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojumu analīze un izvērtējums mantojuma paradigmas kontekstā”

Hipersaite

 

Dr.arch. Jānis Lejnieks
2016 Pētījums “Kuldīgas iedzīvotāju kopums un to noteicošie faktori”

Hipersaite

 

Mg. geogr. Kaspars Rasa
2017 Grāmata/zinātnisks pētījums “Kuldīga. Laiki, cilvēki, ainava” par Kuldīgas kultūrainavu un daudzu paaudžu darbības ietekmi uz to. Izdots sadarbībā ar apgādu “Zinātne”

Hipersaite

 

Pētījuma zinātniskā redaktore un  autore: Dr. habil. geogr. Aija Melluma. Pētnieki: Dr. arch. Jana Jākobsone, Mg. art. Daina Antoniška, Dr. sc. soc. Ritma Rungule, Mg. geogr. Kaspars Rasa, Inta Jansone, arhitekte, Mg. geogr. Guntis Kalniņš, Mg. sc. soc. Gunta Grundmane
2017 Kuldīgas vēsturiskās apbūves zonas palīgēku inventarizācija. Palīgēku fotofiksācija, inventarizācijas anketas parauga un tās atšifrējuma izstrāde. Publiski pieejamo arhīva materiālu apkopojums Restaurators konsultants

Jānis Mertens

 

2017 “Viduslaiku un Jauno laiku Kuldīga: arheoloģija un vēsture”

Hipersaite

 

Vēsturnieks un arheologs,  Latvijas Universitātes docents  Dr. hist. Andris Šnē
2017 “Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam”. Materiālu un datu apkopojums izdevumā Mg. art. Daina Antoniška
2017 Vecpilsētas saglabāšanas un attīstības programma. UNESCO Latvijas nacionālās nominācijas “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” esošā projekta pilnveide Autors: SIA “Reģionālie projekti”
2018 Pētījums “Adatas vēsture Pasaulē, Latvijā, Kuldīgā”

Hipersaite

Mg. hist. Agris Dzenis
2018 Izpēte “Izpēte un priekšlikumi Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokālplānojuma izstrādei un lokālplānojuma izstrāde”

Hipersaite

Mērķis: sagatavot Kuldīgas pašvaldības esošo materiālu kopumu lokālplānojuma izstrādei Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu

SIA “Metrum”
2019 Vēsturiskā izpēte “Kuldīga hercogistes laikos (1562.– 1795. g.)”

Hipersaite

 

Dr. hist. Mārīte Jakovļeva
2019 Pētījums pēc arheoloģiskās izpētes, Kurzemes-Zemgales hercogistes laiku 17. –18. gadsimta kultūrslānis. Rezultātu demonstrēšana Kuldīgas pilsētas kadastra kartē Mg.hist. Mārtiņš Lūsēns, arheologs
2019 Pētījums – atribūtu kartēšana “17.–18. gadsimta liecību atributēšana 1797. gada pilsētas plāna teritorijā”. Mērķis: sākotnējā atribūtu saraksta izstrāde, balstoties uz īpašas nozīmes universālās vērtības pamatojuma projektu. Atribūtu kartēšanas dokumentācijas iesniegšana SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2019 Konteksta pētījums – salīdzinošā analīze UNESCO nominācijai Kuldīga / Goldingena Kurzemē

Te būs saite uz sadaļu – salīdzinošā analīze

Ekspertu grupa kopā ar Dr.phil. Britu Rūdolfu, Dr.arch. Janu Jākobsoni. Konsultē: Dr.habil. geogr. Aija Melluma, Mg. hist. Mārtiņš Lūsēns, Dr. habil. art., prof. Ojārs Spārītis

 

  1. tabula. Pieteikumu un ziņojumu saraksts. Sagatavojuši nominācijas veidotāji, 2020.
Gads Pieteikuma vai ziņojuma temats
Piešķirta 2008. gadā Pieteikums Eiropas mantojuma zīmei. Sagatavots pieteikums mantojuma vietai “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs”
No 2010. gada līdz šodienai, katru gadu Pieteikums nominācijai “Zilā karoga pludmale” peldvietai Mārtiņsalā pie Ventas upes
2010–2011 Pieteikums “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam. Saskaņā ar UNESCO Pasaules mantojuma nacionālā saraksta nolikumu jaunā kvalitātē tika pamatotas Kuldīgas vecpilsētas un Ventas ielejas kompleksas īpašas nozīmes universālās vērtības
2013 Pieteikums valsts kultūras pieminekļu sarakstam

Kuldīgas vecpilsētas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas paplašināšanai.

Valsts līmenī atbalstīta Kuldīgas novada pašvaldības pamatotā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435) teritorija

2014 Pieteikums Eiropas Padomes konkursam “Eiropas Ainavu balva” – “Kuldīgas pilsēta Ventas ielejā – vēsturiskās ainavas saglabāšana nākamajām paaudzēm”. Kuldīgas pieteikums tika izvirzīts Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā konkursā pārstāvēt Latviju
2015 Pieteikums valsts kultūras pieminekļu sarakstam vēsturiskās “Kuldīgas Alekšupītes tiltu un tiltiņu izpēte”.

Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti seši tilti pār Alekšupīti, kas atrodas Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā centrā – Raiņa ielā, Mucenieku ielā, Pasta ielā, Skolas ielā, pie Kalna ielas un Baznīcas ielā. Tilti būvēti 17. gadsimtā, 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā

2015

 

 

Pieteikums “Latvijas Būvniecības gada balvai”. Starptautiskas žūrijas vērtējumam iesniegts pieteikums “Kuldīgas novada muzeja restaurācija”.
2015

 

 

Pieteikums “Latvijas Būvniecības gada balvai”. Starptautiskas žūrijas vērtējumam iesniegts pieteikums “Alekšupītes promenādes izveide. Alekšupītes promenādes izveides un saistīto ielu rekonstrukcijas 1. kārta”
2015 Pārskata atskaite par UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautās nominācijas “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” saglabāšanas stāvokli un pārvaldību.

Pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas lēmuma atzinuma: Kuldīgas novada pašvaldība laikā no nominācijas iekļaušanas sarakstā līdz attiecīgā pārskata iesniegšanai ir īstenojusi pārvaldības sistēmu, lai saglabātu vietas īpašās nozīmes universālo vērtību. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rekomendē ekspertu un iesaka uzsākt virzību uz nominācijas iesniegšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā

2016 Kuldīgas vēsturiskā centra likuma projekts. Izstrādē no 2016. gada
2017 Pieteikums UNESCO Radošo pilsētu tīklam pasaulē. Mērķis: veicināt starptautisko sadarbību starp pilsētām, kuras radošumu ir atzinušas par instrumentu ilgtspējīgas pilsētvides attīstībā procesā

 

2018 Pieteikums valsts kultūras pieminekļu sarakstam vēsturiskās “zviedru lādes” iekļaušanai sarakstā. Mērķis: lai nodotu nākamajām paaudzēm unikālu vēsturisku “zviedru lādi”, kas būvēta 18. gadsimta 60. – 70. gados, iebūvēta ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, vestibilā
2018 Pieteikums “Latvijas Būvniecības gada balvai”. Starptautiskas žūrijas vērtējumam iesniegts pieteikums “Kuldīgas peldbaseins”
2018 Pārskata atskaite par UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautās nominācijas “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” saglabāšanas stāvokli un pārvaldību. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atzinīgs novērtējums, eksperta un Kultūras ministrijas rekomendācija sadarbībai ar Brandenburgas Tehniskās universitātes Mantojuma pārvaldības institūtu un tā vadītāju prof. Dr. Britu Rūdolfu
2019–2020 Izpēte “Ainavas ilgtspējīga saglabāšana” projekta “Urban Links 2 Landscape” projekta ietvaros.

Hipersaite

Izpēti veica Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Grupa93”, piesaistot ģeoloģijas un hidroģeoloģijas ekspertus un ekspertus ilgtspējīgā lietusūdens pārvaldībā

UNESCO nominētā vietā veiktās uzskaites vai inventarizācijas datu veids un datums

Visaptveroša Kuldīgas vērtību inventarizācija

Lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras mantojuma pārvaldību, Kuldīgas novada pašvaldība pievērš lielu uzmanību vēstures, arhitektūras un mākslas vērtību inventarizācijai. Veiktas vairākas visaptverošas inventarizācijas, lai fiksētu mantojuma tehnisko un vizuālo stāvokli.

Inventarizāciju uzskaitījums. Sagatavojuši nominācijas veidotāji, 2020.

Gads Inventarizācijas temats Izstrādātājs
2008 Datubāze ”Kuldīgas vecpilsētas ēkas”. Datubāze sastāv no digitāli apkopotas informācijas par vecpilsētas ēkām, kas ietver vēsturiskās fotofiksācijas, publikācijas, pārbūves un fotofiksācijas, kurā fiksēts ēku esošais stāvoklis, vērtīgās detaļas.

Datubāze publiski pieejama internetā http://www.ekas.kuldiga.lv/

Pašvaldības speciālisti
2009 Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves inventarizācija.

Inventarizācija satur visaptverošus izpētes materiālus  un detalizētu informāciju par valsts nozīmes aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas  vēsturiskais centrs” teritoriju un 185 ēkām, kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

 

Inventarizācijas rezultāti publiski pieejami internetā

Hipersaite

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2019–2020 Pētījums – atribūtu kartēšana “17. – 18. gadsimta liecību atributēšana 1797. gada pilsētas plāna teritorijā”          

Inventarizācija satur visaptverošus izpētes materiālus attiecībā uz 16.–18. gadsimta atribūtiem: ēkām, ielām, laukumiem, ainavas elementiem un ūdenstilpēm.

Inventarizācijas rezultāti publiski pieejami internetā

Hipersaite

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem kultūras pieminekļa (ieskaitot  ēkas, kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā) atjaunošanas projekts iekļauj sadaļu “Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” – tādas prasības nosaka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Kuldīgas novada pašvaldības Būvvalde. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti veic sertificēti arhitekti, restaurācijas speciālisti un mākslas vēsturnieki. Šīs izpētes glabājas Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes arhīvā un Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, veidojot plašu datubāzi. Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes sagatavošanu un sastāvu nosaka “Arhitektūras objektu kultūrvēsturiskās inventarizācijas un kultūrvēsturiskās izpētes vadlīnijas”, kas publiski pieejamas internetā:

https://www.nkmp.gov.lv/lv/padomi/rekomendacijas_vadlinijas_web1.pdf/rekomendacijas_vadlinijas_web1.pdf.

Šajā sadaļā uzskaitītas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes, kas izstrādātas kopš 1991. gada, kad Latvijas Republika atguva neatkarību. Arī padomju gados tikušas veiktas vairākas izvērstas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes, kas joprojām pieejamas Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes arhīvā digitāli un tiek izmantotas pēc nepieciešamības.

Atsevišķu ēku vai telpu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes. Sagatavojuši nominācijas veidotāji, 2020.

Gads Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes / inventarizācijas temats Adrese Atrašanās vieta (mantojuma vietas teritorijā vai buferzonā) Autors
1993 Jaunā Rātsnama 1. un 2. stāva interjera arhitektoniski  mākslinieciskā izpēte      Baznīcas iela 1 Mantojuma vieta SIA “LDU” izpētes un projektēšanas birojs “KROKS”
1996 –1997 Jaunā Rātsnama  2. stāva zāles arhitektoniski  mākslinieciskā izpēte Baznīcas iela 1 Mantojuma vieta SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1997 Dzīvojamā māja      Policijas iela 5 Mantojuma vieta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
1998 Dzīvojamā māja  Liepājas iela 38 Buferzona SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1998 Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana      Baznīcas iela 2/4 Mantojuma vieta SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1999 Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana 1905. gada iela 19 Mantojuma vieta SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1999 Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana Liepājas iela 6,      Raiņa iela 2 Mantojuma vieta SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1999 Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana 1905. gada iela 10, Kalna iela 6 Mantojuma vieta SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1999 Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana      Raiņa iela 19 Mantojuma vieta SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2001 Virspilskunga nams Baznīcas iela 34 Mantojuma vieta Kristīne  Veinberga
2001 Izstāžu zāles sākotnējā dekoratīvā sienu un griestu krāsojuma izpēte 1905. gada iela 6 Mantojuma vieta SIA “RERE04” Dagmāra Mišķe, Kristīne Gulbe
2001 Izstāžu zāles sienas polihromo  krāsojumu sistēmas fragmentu restaurācijas atskaite 1905. gada iela 6 Mantojuma vieta SIA “RERE04” Iveta Muižniece
2001 Izstāžu zāles otrā perioda dekoratīvā sienu un griestu krāsojuma rekonstrukcija 1905. gada iela 6 Mantojuma vieta SIA “RERE04” Dagmāra Mišķe, Kristīne Gulbe, Agnese Gulbe, Ineta Liepa
2002 Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana  Dzirnavu iela 5 Mantojuma vieta Ilmārs Dirveiks
2003 Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Skolas iela  2 Mantojuma vieta SIA “Brīnišķīgo projektu birojs”
2003 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Liepājas iela 33/2 Buferzona SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2003 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Liepājas iela 33 Buferzona SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2003 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Liepājas iela 31 Buferzona SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2003 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Pils iela 5 Mantojuma vieta SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2003 Remonta restaurācijas rekomendācijas Pētera iela 1A Mantojuma vieta SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2004 Telpas arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana, rekomendācijas Liepājas iela 17–2 Mantojuma vieta Kristīne Veinberga
2004 Kuldīgas novada muzeja pamatēkas restaurācija un fondu ēkas celtniecība Pils iela 5 Mantojuma vieta Liesma Markova
2004 Kuldīgas novada muzejs Pils iela 5 Mantojuma vieta Liesma Markova
2004 Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca Baznīcas iela 33 Mantojuma vieta SIA “AIG”
2004 Būvekspertīzes slēdziens Baznīcas iela 11 Mantojuma vieta Raimonds Ozoliņš
2005 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Liepājas iela 6 Mantojuma vieta SIA “AIG”
2005 Atskaite par nekustamo īpašumu Liepājas iela 37, Baznīcas iela 20 Buferzona

 

Mantojuma vieta

SIA “Anno”
2005 Kāpņu telpas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Baznīcas iela 17 Mantojuma vieta SIA “AIG”
2005 Arhitektoniski mākslinieciskais slēdziens, ģeotehniskā izpēte, būvtehniskais apsekojums      Kalpaka iela 1 Buferzona SIA “AIG”, SIA “Ūdenslīnija”, Vilhelms Bricis
2006 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Baznīcas iela 17 Mantojuma vieta SIA “AIG”
2006 Vizuālās apsekošanas slēdziens Baznīcas iela 17 Mantojuma vieta SIA “AIG”
2007 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija vēsturiskā mūra fragments Jelgavas iela 12 Mantojuma vieta SIA “AIG”
2007 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Pils iela 5 Mantojuma vieta SIA “AIG”
2007 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Baznīcas iela 7A Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2007 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Baznīcas iela 11A Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2007 Vēsturiskā mūra fragments Jelgavas ielā 12, Kuldīgā Jelgavas iela 12 Mantojuma vieta Baiba Eglāja, Daiga Lēvalde
2008 Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Skolas iela 2 Mantojuma vieta Rūdolfs Bubinduss, Inese Bikše
2008 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Baznīcas iela 36 Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2008 Sinagogas ēku kompleksa pārbūve par Kuldīgas Galveno bibliotēku (arhitektoniski mākslinieciskā izpēte) 1905. gada iela 6 Mantojuma vieta SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”, Ingrīda Gaile
2009 Kuldīgas novada muzeja pamatēkas restaurācija un palīgēkas rekonstrukcija Pils iela 5 Mantojuma vieta SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”, Ingrīda Gaile
2010 Kuldīgas pils sarga namiņš Pils iela 4 Mantojuma vieta NVO “Watchman’s house”
2010 Pirmsrestaurācijas izpētes, sagatavotas pases koka būvdetaļām Alunāna iela 4;

1905. gada iela 12;

1905. gada iela 14;

Jelgavas iela 16;

Baznīcas iela 14;

Baznīcas iela 23;

Liepājas iela 25;

Pētera iela 3

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vieta

Mantojuma vieta Mantojuma vieta

Bufezona

 

Mantojuma vieta

Restaurators konsultants Jānis Mertens
2010 Sporta skolas rekonstrukcija      Kalna iela 6 Mantojuma vieta Diāna Zalāne
2011 Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra, Alekšupītes tiltu, piegulošās teritorijas un rekonstruējamo ielu teritoriju arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Kuldīgas vecpilsēta Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2011 Galvenā kāpņu telpa, dzīvoklis 2. stāvā, dzīvoklis jumta stāvā      Jelgavas iela 1 Mantojuma vieta SIA “AIG”
2011 Ēkas fasāžu apdares krāsojuma arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, ēkas fasāžu tehniskais apsekojums 1905. gada iela 12 Mantojuma vieta Kristīne  Veinberga
2012 Pirmsrestaurācijas izpētes, sagatavotas pases koka būvdetaļām Baznīcas iela 36;

Jelgavas iela 27;

Liepājas iela 16;

Raiņa iela 6A;

Skrundas iela 10;

Baznīcas iela 21

Mantojuma vieta

Buferzona

 

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

Restaurators konsultants Jānis Mertens
2012 Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija un interjeru resaturācija Pils iela 5 Mantojuma vieta SIA “AIG”
2012 Kuldīgas Kultūras centra ēkas rekonstrukcija Raiņa iela 21 Mantojuma vieta
2012 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkas rekonstrukcija Skrundas iela 6 Mantojuma vieta
2012 PII “Ābelīte” bērnudārza ēka. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte  Ziedu iela 15 Buferzona Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2012 PII “Ābelīte” noliktavas ēka. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēte Ziedu iela 15 Buferzona Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2012 Kuldīgas novada pamatskola Ventspils iela 16 Mantojuma vieta SIA “Belss”
2012 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkas rekonstrukcija Pētera iela 5 Buferzona SIA “Belss”
2012 Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Torņa iela 6 Mantojuma vieta Kristīne Veinberga
2012 Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Baznīcas iela 7 Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2013 Dzīvojamā ēka Liepājas ielā 3A, Kuldīgā. Ēkas fotofiksācija Liepājas iela 3A Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2013 Pirmsrestaurācijas izpētes, sagatavotas pases koka būvdetaļām

 

Skrundas iela 10;     Baznīcas iela 36;

Liepājas iela 16;

Svētās Trīsvienības katoļu baznīca; Sv. Annas baznīca

Mantojuma vieta Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

 

 

Buferzona

Restaurators konsultants Jānis Mertens
2013 Teritorijas vēsturiskā, arhitektoniski mākslinieciskā un tehniskā izpēte, fotofiksācijas, uzmērījuma rasējumi un ainavu analīze L. Paegles ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posms no Dzirnavu ielas  līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojums ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posms no Mucenieku  ielas līdz Ganību ielai, Skrundas ielas posms no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim Mantojuma vieta /buferzona

 

 

 

 

Mantojuma vieta

 

 

 

 

 

Mantojuma vieta

 

 

Mantojuma vieta / buferzona

 

 

Mantojuma vieta / buferzona

SIA “Belss”
2014 Pirmsrestaurācijas izpēte cokola slēģiem un pases durvju komplektiem Baznīcas iela 10;

Liepājas iela 12;

Rumbas iela 13;

Skrundas iela 12;

Skrundas iela 14;

Tirgus iela 1

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

Mantojuma vieta

Restaurators konsultants Jānis Mertens
2014 Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Baznīcas iela 5 Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2014 Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un inventarizācija, vēsturiskā izpēte un fotofiksācija Kalpaka iela 4 Buferzona Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2015 Ēkas iekštelpu apdares arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, izpēte, fotofiksācija Baznīcas iela 5 Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2015 Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte 1905. gada iela 10 Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2016 Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, vēsturiskā izpēte un fotofiksācija Kalpaka iela 2 un 4 Buferzona SIA “AIG”
2018 Tornis (bijusī slimnīcas ēka) Liepājas iela 37 Buferzona Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2018 Garāža Liepājas iela 14 Mantojuma vieta Property Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2019 Ēkas arhitektoniski mākslnieciskā izpēte – apsekošana un fotofiksācija Kaļķu iela 6 Mantojuma vieta Kristīne Veinberga, Juris Zviedrāns

Vispārēja inventarizācija

Katru gadu Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi saskaņā ar likumu “Par inventarizāciju” veic visu valsts un vietējas nozīmes pieminekļu, kas atrodami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, vispārēju inventarizāciju. Pēdējā inventarizācija notika 2020. gada 31. janvārī par situāciju 2019. gada 31. decembrī.

Šīs inventarizācijas rezultātā pieminekļu īpašnieki iegūst instrukcijas pieminekļa īstermiņa un ilgermiņa uzturēšanai un datus par pieminekļa stāvokli.

Adrese, kur tiek glabāti inventarizācijas dati, uzskaites dati un arhīva materiāli

Kuldīgas vērtību vispaptverošo inventarizāciju dati drukātā veidā tiek uzglabāti Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes arhīvā (Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV–3301, Latvija). Šie dati tāpat pieejami internetā: http://www.ekas.kuldiga.lv/; https://kuldiga.lv/kuldiga/kuldigas–vecpilseta/normativi–izpetes–datu–bazes/izpetes ; https://kuldiga.lv/kuldiga/kuldigas–vecpilseta/normativi–izpetes–datu–bazes/izpetes

Atsevišķu ēku vai telpu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes dati drukātā veidā tiek uzglabāti Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes arhīvā (Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV 3301, Latvija).

Vispārējo inventarizāciju dati drukātā veidā tiek uzglabāti Kuldīgas novada pašvaldības arhīvā (Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV 3301, Latvija).