Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Aizsardzība / Pārvaldība

Mantojuma vietas Kuldīga / Goldingena Kurzemē pārvaldīšana ir Kuldīgas pašvaldības pārziņā. Pārvaldības komanda sastāv no dažādu jomu speciālistiem, kuru vidū ir arhitekti, pilsētplānotāji, restaurācijas jomas eksperti un novada muzeja pārstāvji. Pasaules mantojuma vietas pārvaldīšanu ikdienā noteiks Pārvaldības plāns, kas tika izstrādāts 2020. gadā, Pasaules mantojuma nominācijas sagatavošanas procesa gaitā, un ir balstīts izklāstītajā vīzijā un sešos stratēģiskajos mērķos. Šos elementus pārvaldības komanda izstrādāja kopā ar starptautiskajiem Pasaules mantojuma ekspertiem. Galvenie Pārvaldības plāna aspekti balstās rezultātos, kas tika gūti kopīgā seminārā, kurā piedalījās vietējā un valsts līmeņa ieinteresētās puses – iedzīvotāji, arhitekti, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kā arī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Ārlietu ministrijas pārstāvji. Pārvaldības plāna izstrādes agrīnajā fāzē pušu iesaistes process bija vērsts uz caurspīdīgas pārvaldības sistēmas izveidi, kas sekmētu visu iesaistīto pušu sadarbību.

Nominēto mantojuma vietu aizsargā vairāki vietējā un valsts mēroga tiesiskie dokumenti. Valsts likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kas paredz valsts un starptautiskas nozīmes kultūras mantojuma aizsardzību augstākajā valsts līmenī, tā ir atzīta par kultūras pieminekli. Šajā likumā noteikts, ka visus ar pieminekļu saglabāšanu saistītos darbus jāuztic sertificētiem speciālistiem (Republic of Latvia, 1992, Section 21). Ventas ielejas ainavas elementiem 1957. gadā tika piešķirts dabiskās ainavas pieminekļa statuss un 2004. gadā tie tika atzīti par daļu no NATURA 2000 tīkla, kurā iekļautas Eiropas nozīmes ainavas. Vietējā līmenī daudzos plānošanas dokumentos, piemēram, vietējās teritorijas attīstības plānā iekļauti stingri tiesiskie mehānismi, kas aizsargā urbānā mantojuma status quo, un aizliegtas kaitējošās ekonomiskās aktivitātes, kas varētu mazināt mantojuma vietas vērtību. Spēkā esošā tiesiskā aizsardzība ir pierādījusi sevi kā ārkārtīgi efektīvu.

Arhitektoniskā mantojuma saglabāšanas jomā nozīmīgs pašvaldības partneris ir Kuldīgas Restaurācijas centrs, kas detalizētāk ir aprakstīts 4.a nodaļā. Centrs atrodas vienā no īpašas nozīmes universālo vērtību iemiesojošajām ēkām vecpilsētas sirdī. Centra vadītāja un tur strādājošie restaurācijas speciālisti darbojas kā kontaktpersonas visām ieinteresētajām pusēm, un pie viņiem var vērsties gan pašvaldība, gan arhitekti, gan iedzīvotāji. Centra ekspertu zināšanas līdzās kontaktiem, ko tie ir nodibinājuši ar citiem speciālistiem, ir vērtīga priekšrocība īpašas nozīmes universālo vērtību iemiesojošo objektu aizsardzībā un pārvaldē. Pateicoties efektīvai tiesiskajai aizsardzībai un atbildīgai pārvaldības sistēmai, šobrīd nominētajai mantojuma vietai nav nekādu ievērojamu apdraudējumu. Tomēr 2020. gadā tika veikta risku analīze un apdraudējuma izvērtējums, lai apzinātu potenciālos apdraudējumus un izstrādātu rīcības stratēģiju to novēršanai. Tā kā mantojuma vieta ietver pilsētas centru, kas var saskarties ar pilsētattīstības spiedienu, viena no pārvaldes prioritātēm ir stratēģijas izstrāde, kas novērstu jebkādu negatīvu ietekmi, ko var atstāt šāda attīstība. Līdzās esošajiem teritorijas plānošanas dokumentiem pašvaldība ir iecerējusi izstrādāt koncepcijas, vadlīnijas un plānus nominētās mantojuma vietas vērtību aizsardzībai un attīstībai, īstenot publiskus investīciju projektus vecpilsētas un dabas zonu infrastruktūras pilnveidei, kā arī restaurēt visnozīmīgākās nominētajā mantojuma vietā esošās sabiedriskās ēkas. Pašvaldība plāno arī turpināt uzraudzības darbu un izveidot datubāzes, lai nodrošinātu veiksmīgai pārvaldībai nepieciešamos ilgtermiņa rezultātus. Lai veicinātu sabiedrības informētību un novērstu negatīvu ietekmi, kādu var radīt nepareiza īpašumu pārvaldīšana, pašvaldība ir iecerējusi īstenot informatīvus un izpratni veicinošus pasākumus, lai sekmētu ne tikai pašvaldības, bet arī tūrisma uzņēmumu īpašnieku un darbinieku izglītošanos kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.

2020. gadā izstrādātajā Pārvaldības plānā, kas ir pievienots pielikumā, uzskaitīti visi esošie un potenciālie apdraudējumi, kā arī plānotie pasākumi, lai nodrošinātu mantojuma vietas pienācīgu pārvaldību un aizsardzību. Šajā kontekstā ir izstrādāta uzraudzības sistēma. Sīkāka informācija par mantojuma vietas aizsardzību un pārvaldību sniegta nominācijas 4. un 5. nodaļā.

NOMINĀCIJA IEKĻAUŠANAI UNESCO PASAULES MANTOJUMA SARAKSTĀ “KULDĪGA – GOLDINGENA KURZEMĒ 2021”

lvLatviešu valoda