Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Normatīvi

Starptautiskie tiesību akti

UNESCO PASAULES MANTOJUMA LATVIJAS NACIONĀLAIS SARAKSTS

Latvijas Republikas normatīvie akti

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR.474 „NOTEIKUMI PAR KULTŪRAS PIEMINEKĻU UZSKAITI, AIZSARDZĪBU, IZMANTOŠANU, RESTAURĀCIJU UN VIDI DEGRADĒJOŠA OBJEKTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU”

VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI VALSTS UN VIETĒJĀS NOZĪMES

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2013/42 „KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013. – 2025. GADAM TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI UN GRAFISKĀ DAĻA”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2010/9 PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU KULDĪGAS NOVADĀ  KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOV. (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  29.03.2012.SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 2012/10 UN 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/22)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2010/13 ”PAR KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANU, APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANU UN AIZSARDZĪBU” KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOV. (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/29)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2010/19 ”PAR REKLĀMAS UN VIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS OBJEKTU IZVIETOŠANU PUBLISKAJĀS VIETĀS KULDĪGAS PILSĒTĀ” KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOV. (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA DOMES 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/28)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2010/21 ”NODEVA PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU KULDĪGAS NOVADĀ” KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOV. (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA DOMES 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/27)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2011/1 ”PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IZVIETOJAMAS IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU PLĀKSNES UN ĒKU NUMURZĪMES KULDĪGAS NOVADĀ” KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOV. (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/26)

NR. 2011/28 PAR GROZĪJUMIEM KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2010/14 “SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR ĪPAŠUMAM PIEGULOŠĀS PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠĀS TERITORIJAS (GĀJĒJU IETVES, IZŅEMOT SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURVIETAS, GRĀVJI, CAURTEKAS UN ZĀLIENU LĪDZ BRAUKTUVES MALAI) KOPŠANU

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2012/9 PAR KULDĪGAS NOVADA SIMBOLIKU (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/21)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2013/5  ”PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA PIEŠĶIR LĪDZEKĻUS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU ĪPAŠNIEKIEM LIKUMA ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ” 27.2 PANTA OTRAJĀ DAĻĀ NOTEIKTAJOS GADĪJUMOS” KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOV. (AR GROZĪJUMIEM, KAS IZDARĪTI AR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 31.10.2013. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.2013/19)

NR. 2014/1 „PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU VALSTS NOZĪMES KULTŪRAS PIEMINEKĻA “KULDĪGAS PILSĒTAS VĒSTURISKAIS CENTRS” TERITORIJĀ ESOŠO ĒKU, KĀ ARĪ LATVIJAS VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU SARAKSTĀ IETVERTO ĒKU RESTAURĀCIJAI UN KONSERVĀCIJAI KULDĪGAS NOVADĀ”