Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Pētījumi

Lai apzinātu un pamatotu unikālā vecpilsētas kultūrvides un dabas kompleksa vērtības, izstrādāti 32 pētījumi arhitektūras, vēstures, arheoloģijas, ģeogrāfijas, ainavu un citās jomās. Pašvaldība arī sagatavojusi 14 pieteikumus balvām un ziņojumus.

Izstrādāto pētījumu saraksts. Sagatavojuši nominācijas veidotāji, 2020.

GadsPētījuma tematsAutors
2000Arheoloģiskā izpēte Kuldīgas pils vietā. Atklājums: pils ārējā aizsargmūra pamatne, celtnes vieta, krāsns podiņiMg.hist. Mārtiņš Lūsēns, arheologs
2002Kuldīgas pilsdrupu ģeofiziskā izpēteSIA “Baltijas zemes resursi”
2008Pētījums “Kuldīgas kontaktu grāmata”. Izpēte par Kuldīgas vēsturisko namu vēsturi, ievērojamām personībām, interesantiem notikumiemPašvaldības speciālisti sadarbībā ar Kuldīgas novada muzeju
2008Arheoloģiskā izpēte Kuldīgas pils vietā. Atklājums: pils ārējā aizsargmūra pamatne, celtnes vieta, pils drenāžas ietaise, kanalizācijas izvads, pils aka, krāsns podiņu lauskas un sadzīves priekšmetiMg.hist. Mārtiņš Lūsēns, arheologs
2010Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam “Ventas ieleja”. Izstrādāts laika posmam no 2010. līdz 2020. gadamPašvaldības speciālisti
2012Izstāde – ekspozīcija “Kuldīga ceļā uz UNESCO. 2004-2011” par paveikto pilsētvides sakārtošanā, mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā Kuldīgas vecpilsētāPašvaldības speciālisti
2013Izpēte “Koka būvgaldniecības detaļu uzturēšana Kuldīgas vecpilsētā” HipersaiteRestaurators konsultants Jānis Mertens
2013Pētījums “Ainavu plāns nēģu zvejai Ventas upē Kuldīgas pilsētā”Dr. phil. Māra Urtāne
2014Grāmata/zinātnisks pētījums “Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība” HipersaiteZinātniskais redaktors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš. Pētnieki: Dr. arch. Jana Jākobsone, Mg. hist. Jānis Asaris, Mg. hist. Mārtiņš Lūsēns, vēsturnieks Andris Biedriņš, Dr. arch.  Jānis Zilgalvis, Dr. arch. Ilmārs Dirveiks, Mg. arch. Agate Eniņa, Mg. art. Daina Antoniška, Dr.  habil. art. Ojārs Spārītis, Mg. geogr. Inga Bērziņa, Kuldīgas pilsētas Domes priekšsēdētāja
2014Izveidota digitālo materiālu vietne VECPILSĒTA Kuldīgas pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv. Mērķis: rast pieeju materiāliem vecpilsētas iedzīvotājiem, projektētājiem un citiem interesentiem, aktualizējot Kuldīgas vecpilsētas materiālā mantojuma saglabāšanu: HipersaitePašvaldības speciālisti
2015Pētījums, izdevums “Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā”Zinātniskais redaktors Mg. hist. Agris Dzenis
2015Pētījums/ izdevums “Kuldīgas pils – senās Kurzemes sirds”Zinātniskais redaktors Mg. hist. Agris Dzenis
2015Pētījums “Vēsturiskās pilsētas ainavas pieeja kultūras mantojuma saglabāšanai Kuldīgā” HipersaiteInta Jansone, arhitekte
2015Pētījums ”Kuldīgas ainavas pastkartēs” un “Kuldīgas pilsētainavai pieguļošās ainavas muižas”: HipersaiteDipl. ing. ainavu arhitektūrā Guntis Kalniņš
2015Arheoloģiskā izpēte Veckuldīgas pilskalnā. Atklājums: Veckuldīgas pilskalnā cieši līdzās kuršiem dzīvojuši arī vikingiMg.hist. Mārtiņš Lūsēns, arheologs
2016Pētījums “Amatniecības attīstība un tradīcijas Kuldīgā” HipersaiteMg.art. Daina Antoniška
2016Pētījums “Kuldīgas ielu stāsti” HipersaiteDr.sc.soc. Ritma Rungule
2016Pētījums “Kuldīgas pilsētbūvnieciskās situācijas analīze vēsturiskā skatījumā, pilsētas attīstības gaitas un lūzumu cēloņsakarību izvērtējums” HipersaiteDr. arch. Jana Jākobsone
2016“Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojumu analīze un izvērtējums mantojuma paradigmas kontekstā” HipersaiteDr.arch. Jānis Lejnieks
2016Pētījums “Kuldīgas iedzīvotāju kopums un to noteicošie faktori” HipersaiteMg. geogr. Kaspars Rasa
2017Grāmata/zinātnisks pētījums “Kuldīga. Laiki, cilvēki, ainava” par Kuldīgas kultūrainavu un daudzu paaudžu darbības ietekmi uz to. Izdots sadarbībā ar apgādu “Zinātne” HipersaitePētījuma zinātniskā redaktore un  autore: Dr. habil. geogr. Aija Melluma. Pētnieki: Dr. arch. Jana Jākobsone, Mg. art. Daina Antoniška, Dr. sc. soc. Ritma Rungule, Mg. geogr. Kaspars Rasa, Inta Jansone, arhitekte, Mg. geogr. Guntis Kalniņš, Mg. sc. soc. Gunta Grundmane
2017Kuldīgas vēsturiskās apbūves zonas palīgēku inventarizācija. Palīgēku fotofiksācija, inventarizācijas anketas parauga un tās atšifrējuma izstrāde. Publiski pieejamo arhīva materiālu apkopojumsRestaurators konsultants Jānis Mertens
2017“Viduslaiku un Jauno laiku Kuldīga: arheoloģija un vēsture” HipersaiteVēsturnieks un arheologs,  Latvijas Universitātes docents  Dr. hist. Andris Šnē
2017“Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam”. Materiālu un datu apkopojums izdevumāMg. art. Daina Antoniška
2017Vecpilsētas saglabāšanas un attīstības programma. UNESCO Latvijas nacionālās nominācijas “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” esošā projekta pilnveideAutors: SIA “Reģionālie projekti”
2018Pētījums “Adatas vēsture Pasaulē, Latvijā, Kuldīgā” HipersaiteMg. hist. Agris Dzenis
2018Izpēte “Izpēte un priekšlikumi Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokālplānojuma izstrādei un lokālplānojuma izstrāde” HipersaiteSIA “Metrum”
 Mērķis: sagatavot Kuldīgas pašvaldības esošo materiālu kopumu lokālplānojuma izstrādei Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza Kuldīgas novada teritorijas plānojumu 
2019Vēsturiskā izpēte “Kuldīga hercogistes laikos (1562.– 1795. g.)” HipersaiteDr. hist. Mārīte Jakovļeva
2019Pētījums pēc arheoloģiskās izpētes, Kurzemes-Zemgales hercogistes laiku 17. –18. gadsimta kultūrslānis. Rezultātu demonstrēšana Kuldīgas pilsētas kadastra kartēMg.hist. Mārtiņš Lūsēns, arheologs
2019Pētījums – atribūtu kartēšana “17.–18. gadsimta liecību atributēšana 1797. gada pilsētas plāna teritorijā”. Mērķis: sākotnējā atribūtu saraksta izstrāde, balstoties uz īpašas nozīmes universālās vērtības pamatojuma projektu. Atribūtu kartēšanas dokumentācijas iesniegšanaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2019Konteksta pētījums – salīdzinošā analīze UNESCO nominācijai Kuldīga / Goldingena Kurzemē. Te būs saite uz sadaļu – salīdzinošā analīzeEkspertu grupa kopā ar Dr.phil. Britu Rūdolfu, Dr.arch. Janu Jākobsoni. Konsultē: Dr.habil. geogr. Aija Melluma, Mg. hist. Mārtiņš Lūsēns, Dr. habil. art., prof. Ojārs Spārītis

Pieteikumu un ziņojumu saraksts. Sagatavojuši nominācijas veidotāji, 2020.

GadsPieteikuma vai ziņojuma temats
Piešķirta 2008. gadāPieteikums Eiropas mantojuma zīmei. Sagatavots pieteikums mantojuma vietai “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs”
No 2010. gada līdz šodienai, katru gaduPieteikums nominācijai “Zilā karoga pludmale” peldvietai Mārtiņsalā pie Ventas upes
2010–2011Pieteikums “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam. Saskaņā ar UNESCO Pasaules mantojuma nacionālā saraksta nolikumu jaunā kvalitātē tika pamatotas Kuldīgas vecpilsētas un Ventas ielejas kompleksas īpašas nozīmes universālās vērtības
2013Pieteikums valsts kultūras pieminekļu sarakstam Kuldīgas vecpilsētas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas paplašināšanai. Valsts līmenī atbalstīta Kuldīgas novada pašvaldības pamatotā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435) teritorija
2014Pieteikums Eiropas Padomes konkursam “Eiropas Ainavu balva” – “Kuldīgas pilsēta Ventas ielejā – vēsturiskās ainavas saglabāšana nākamajām paaudzēm”. Kuldīgas pieteikums tika izvirzīts Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā konkursā pārstāvēt Latviju
2015Pieteikums valsts kultūras pieminekļu sarakstam vēsturiskās “Kuldīgas Alekšupītes tiltu un tiltiņu izpēte”. Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauti seši tilti pār Alekšupīti, kas atrodas Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā centrā – Raiņa ielā, Mucenieku ielā, Pasta ielā, Skolas ielā, pie Kalna ielas un Baznīcas ielā. Tilti būvēti 17. gadsimtā, 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā
2015Pieteikums “Latvijas Būvniecības gada balvai”. Starptautiskas žūrijas vērtējumam iesniegts pieteikums “Kuldīgas novada muzeja restaurācija”.
2015Pieteikums “Latvijas Būvniecības gada balvai”. Starptautiskas žūrijas vērtējumam iesniegts pieteikums “Alekšupītes promenādes izveide. Alekšupītes promenādes izveides un saistīto ielu rekonstrukcijas 1. kārta”
2015Pārskata atskaite par UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautās nominācijas “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” saglabāšanas stāvokli un pārvaldību. Pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas lēmuma atzinuma: Kuldīgas novada pašvaldība laikā no nominācijas iekļaušanas sarakstā līdz attiecīgā pārskata iesniegšanai ir īstenojusi pārvaldības sistēmu, lai saglabātu vietas īpašās nozīmes universālo vērtību. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rekomendē ekspertu un iesaka uzsākt virzību uz nominācijas iesniegšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā
2016Kuldīgas vēsturiskā centra likuma projekts. Izstrādē no 2016. gada
2017Pieteikums UNESCO Radošo pilsētu tīklam pasaulē. Mērķis: veicināt starptautisko sadarbību starp pilsētām, kuras radošumu ir atzinušas par instrumentu ilgtspējīgas pilsētvides attīstībā procesā
2018Pieteikums valsts kultūras pieminekļu sarakstam vēsturiskās “zviedru lādes” iekļaušanai sarakstā. Mērķis: lai nodotu nākamajām paaudzēm unikālu vēsturisku “zviedru lādi”, kas būvēta 18. gadsimta 60. – 70. gados, iebūvēta ēkas Baznīcas ielā 17, Kuldīgā, vestibilā
2018Pieteikums “Latvijas Būvniecības gada balvai”. Starptautiskas žūrijas vērtējumam iesniegts pieteikums “Kuldīgas peldbaseins”
2018Pārskata atskaite par UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautās nominācijas “Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” saglabāšanas stāvokli un pārvaldību. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas atzinīgs novērtējums, eksperta un Kultūras ministrijas rekomendācija sadarbībai ar Brandenburgas Tehniskās universitātes Mantojuma pārvaldības institūtu un tā vadītāju prof. Dr. Britu Rūdolfu
2019–2020Izpēte “Ainavas ilgtspējīga saglabāšana” projekta “Urban Links 2 Landscape” projekta ietvaros. Izpēti veica Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Grupa93”, piesaistot ģeoloģijas un hidroģeoloģijas ekspertus un ekspertus ilgtspējīgā lietusūdens pārvaldībā Hipersaite

UNESCO nominētā vietā veiktās uzskaites vai inventarizācijas datu veids un datums

Visaptveroša Kuldīgas vērtību inventarizācija

Lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras mantojuma pārvaldību, Kuldīgas novada pašvaldība pievērš lielu uzmanību vēstures, arhitektūras un mākslas vērtību inventarizācijai. Veiktas vairākas visaptverošas inventarizācijas, lai fiksētu mantojuma tehnisko un vizuālo stāvokli.

Inventarizāciju uzskaitījums. Sagatavojuši nominācijas veidotāji, 2020.

GadsInventarizācijas tematsIzstrādātājs
2008Datubāze ”Kuldīgas vecpilsētas ēkas”. Datubāze sastāv no digitāli apkopotas informācijas par vecpilsētas ēkām, kas ietver vēsturiskās fotofiksācijas, publikācijas, pārbūves un fotofiksācijas, kurā fiksēts ēku esošais stāvoklis, vērtīgās detaļas. Datubāze publiski pieejama internetā http://ekas.kuldiga.lv/Pašvaldības speciālisti
2009Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves inventarizācija. Inventarizācija satur visaptverošus izpētes materiālus  un detalizētu informāciju par valsts nozīmes aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas  vēsturiskais centrs” teritoriju un 185 ēkām, kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Inventarizācijas rezultāti publiski pieejami internetā.  HipersaiteSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2019–2020Pētījums – atribūtu kartēšana “17. – 18. gadsimta liecību atributēšana 1797. gada pilsētas plāna teritorijā”. Inventarizācija satur visaptverošus izpētes materiālus attiecībā uz 16.–18. gadsimta atribūtiem: ēkām, ielām, laukumiem, ainavas elementiem un ūdenstilpēm. Inventarizācijas rezultāti publiski pieejami internetā. Hipersaite.SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem kultūras pieminekļa (ieskaitot  ēkas, kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā) atjaunošanas projekts iekļauj sadaļu “Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” – tādas prasības nosaka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Kuldīgas novada pašvaldības Būvvalde. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti veic sertificēti arhitekti, restaurācijas speciālisti un mākslas vēsturnieki. Šīs izpētes glabājas Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes arhīvā un Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, veidojot plašu datubāzi. Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes sagatavošanu un sastāvu nosaka “Arhitektūras objektu kultūrvēsturiskās inventarizācijas un kultūrvēsturiskās izpētes vadlīnijas”, kas publiski pieejamas internetā:

https://www.nkmp.gov.lv/lv/padomi/rekomendacijas_vadlinijas_web1.pdf/rekomendacijas_vadlinijas_web1.pdf.

Šajā sadaļā uzskaitītas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes, kas izstrādātas kopš 1991. gada, kad Latvijas Republika atguva neatkarību. Arī padomju gados tikušas veiktas vairākas izvērstas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes, kas joprojām pieejamas Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes arhīvā digitāli un tiek izmantotas pēc nepieciešamības.

Atsevišķu ēku vai telpu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes. Sagatavojuši nominācijas veidotāji, 2020.

GadsArhitektoniski mākslinieciskās izpētes / inventarizācijas tematsAdreseAtrašanās vieta (mantojuma vietas teritorijā vai buferzonā)Autors
1993Jaunā Rātsnama 1. un 2. stāva interjera arhitektoniski  mākslinieciskā izpēteBaznīcas iela 1Mantojuma vietaSIA “LDU” izpētes un projektēšanas birojs “KROKS”
1996 –1997Jaunā Rātsnama  2. stāva zāles arhitektoniski  mākslinieciskā izpēteBaznīcas iela 1Mantojuma vietaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1997Dzīvojamā mājaPolicijas iela 5Mantojuma vietaValsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
1998Dzīvojamā māja Liepājas iela 38BuferzonaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1998Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošanaBaznīcas iela 2/4Mantojuma vietaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1999Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana1905. gada iela 19Mantojuma vietaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1999Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošanaLiepājas iela 6,      Raiņa iela 2Mantojuma vietaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1999Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana1905. gada iela 10, Kalna iela 6Mantojuma vietaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
1999Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošanaRaiņa iela 19Mantojuma vietaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2001Virspilskunga namsBaznīcas iela 34Mantojuma vietaKristīne  Veinberga
2001Izstāžu zāles sākotnējā dekoratīvā sienu un griestu krāsojuma izpēte1905. gada iela 6Mantojuma vietaSIA “RERE04” Dagmāra Mišķe, Kristīne Gulbe
2001Izstāžu zāles sienas polihromo  krāsojumu sistēmas fragmentu restaurācijas atskaite1905. gada iela 6Mantojuma vietaSIA “RERE04” Iveta Muižniece
2001Izstāžu zāles otrā perioda dekoratīvā sienu un griestu krāsojuma rekonstrukcija1905. gada iela 6Mantojuma vietaSIA “RERE04” Dagmāra Mišķe, Kristīne Gulbe, Agnese Gulbe, Ineta Liepa
2002Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana Dzirnavu iela 5Mantojuma vietaIlmārs Dirveiks
2003Arhitektoniski mākslinieciskā izpēteSkolas iela  2Mantojuma vietaSIA “Brīnišķīgo projektu birojs”
2003Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaLiepājas iela 33/2BuferzonaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2003Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaLiepājas iela 33BuferzonaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2003Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaLiepājas iela 31BuferzonaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2003Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaPils iela 5Mantojuma vietaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2003Remonta restaurācijas rekomendācijasPētera iela 1AMantojuma vietaSIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”
2004Telpas arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana, rekomendācijasLiepājas iela 17–2Mantojuma vietaKristīne Veinberga
2004Kuldīgas novada muzeja pamatēkas restaurācija un fondu ēkas celtniecībaPils iela 5Mantojuma vietaLiesma Markova
2004Kuldīgas novada muzejsPils iela 5Mantojuma vietaLiesma Markova
2004Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcaBaznīcas iela 33Mantojuma vietaSIA “AIG”
2004Būvekspertīzes slēdziensBaznīcas iela 11Mantojuma vietaRaimonds Ozoliņš
2005Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaLiepājas iela 6Mantojuma vietaSIA “AIG”
2005Atskaite par nekustamo īpašumuLiepājas iela 37, Baznīcas iela 20BuferzonaSIA “Anno”
2005Kāpņu telpas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaBaznīcas iela 17Mantojuma vietaSIA “AIG”
2005Arhitektoniski mākslinieciskais slēdziens, ģeotehniskā izpēte, būvtehniskais apsekojumsKalpaka iela 1BuferzonaSIA “AIG”, SIA “Ūdenslīnija”, Vilhelms Bricis
2006Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaBaznīcas iela 17Mantojuma vietaSIA “AIG”
2006Vizuālās apsekošanas slēdziensBaznīcas iela 17Mantojuma vietaSIA “AIG”
2007Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija vēsturiskā mūra fragmentsJelgavas iela 12Mantojuma vietaSIA “AIG”
2007Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaPils iela 5Mantojuma vietaSIA “AIG”
2007Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaBaznīcas iela 7AMantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2007Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaBaznīcas iela 11AMantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2007Vēsturiskā mūra fragments Jelgavas ielā 12, KuldīgāJelgavas iela 12Mantojuma vietaBaiba Eglāja, Daiga Lēvalde
2008Arhitektoniski mākslinieciskā izpēteSkolas iela 2Mantojuma vietaRūdolfs Bubinduss, Inese Bikše
2008Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaBaznīcas iela 36Mantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2008Sinagogas ēku kompleksa pārbūve par Kuldīgas Galveno bibliotēku (arhitektoniski mākslinieciskā izpēte)1905. gada iela 6Mantojuma vietaSIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”, Ingrīda Gaile
2009Kuldīgas novada muzeja pamatēkas restaurācija un palīgēkas rekonstrukcijaPils iela 5Mantojuma vietaSIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs”, Ingrīda Gaile
2010Kuldīgas pils sarga namiņšPils iela 4Mantojuma vietaNVO “Watchman’s house”
2010Pirmsrestaurācijas izpētes, sagatavotas pases koka būvdetaļāmAlunāna iela 4; 1905. gada iela 12; 1905. gada iela 14; Jelgavas iela 16; Baznīcas iela 14; Baznīcas iela 23; Liepājas iela 25; Pētera iela 3Mantojuma vieta; Mantojuma vieta; Mantojuma vieta; Mantojuma vieta; Mantojuma vieta; Mantojuma vieta; Bufezona; Mantojuma vieta;Restaurators konsultants Jānis Mertens
2010Sporta skolas rekonstrukcijaKalna iela 6Mantojuma vietaDiāna Zalāne
2011Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra, Alekšupītes tiltu, piegulošās teritorijas un rekonstruējamo ielu teritoriju arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaKuldīgas vecpilsētaMantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2011Galvenā kāpņu telpa, dzīvoklis 2. stāvā, dzīvoklis jumta stāvāJelgavas iela 1Mantojuma vietaSIA “AIG”
2011Ēkas fasāžu apdares krāsojuma arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, ēkas fasāžu tehniskais apsekojums1905. gada iela 12Mantojuma vietaKristīne  Veinberga
2012Pirmsrestaurācijas izpētes, sagatavotas pases koka būvdetaļāmBaznīcas iela 36; Jelgavas iela 27; Liepājas iela 16; Raiņa iela 6A; Skrundas iela 10; Baznīcas iela 21Mantojuma vieta Buferzona Mantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vietaRestaurators konsultants Jānis Mertens
2012Kuldīgas novada muzeja rekonstrukcija un interjeru resaturācijaPils iela 5Mantojuma vietaSIA “AIG”
2012Kuldīgas Kultūras centra ēkas rekonstrukcijaRaiņa iela 21Mantojuma vieta 
2012Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkas rekonstrukcijaSkrundas iela 6Mantojuma vieta 
2012PII “Ābelīte” bērnudārza ēka. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēteZiedu iela 15BuferzonaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2012PII “Ābelīte” noliktavas ēka. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un izpēteZiedu iela 15BuferzonaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2012Kuldīgas novada pamatskolaVentspils iela 16Mantojuma vietaSIA “Belss”
2012Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolas ēkas rekonstrukcijaPētera iela 5BuferzonaSIA “Belss”
2012Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaTorņa iela 6Mantojuma vietaKristīne Veinberga
2012Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācijaBaznīcas iela 7Mantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2013Dzīvojamā ēka Liepājas ielā 3A, Kuldīgā. Ēkas fotofiksācijaLiepājas iela 3AMantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2013Pirmsrestaurācijas izpētes, sagatavotas pases koka būvdetaļāmSkrundas iela 10;     Baznīcas iela 36; Liepājas iela 16; Svētās Trīsvienības katoļu baznīca; Sv. Annas baznīcaMantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vieta BuferzonaRestaurators konsultants Jānis Mertens
2013Teritorijas vēsturiskā, arhitektoniski mākslinieciskā un tehniskā izpēte, fotofiksācijas, uzmērījuma rasējumi un ainavu analīzeL. Paegles ielas posms no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posms no Dzirnavu ielas  līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojums ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posms no Mucenieku  ielas līdz Ganību ielai, Skrundas ielas posms no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplimMantojuma vieta /buferzona Mantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vieta / buferzona Mantojuma vieta / buferzonaSIA “Belss”
2014Pirmsrestaurācijas izpēte cokola slēģiem un pases durvju komplektiemBaznīcas iela 10; Liepājas iela 12; Rumbas iela 13; Skrundas iela 12; Skrundas iela 14; Tirgus iela 1Mantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vieta Mantojuma vietaRestaurators konsultants Jānis Mertens
2014Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēteBaznīcas iela 5Mantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2014Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un inventarizācija, vēsturiskā izpēte un fotofiksācijaKalpaka iela 4BuferzonaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2015Ēkas iekštelpu apdares arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, izpēte, fotofiksācijaBaznīcas iela 5Mantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2015Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte1905. gada iela 10Mantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2016Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, vēsturiskā izpēte un fotofiksācijaKalpaka iela 2 un 4BuferzonaSIA “AIG”
2018Tornis (bijusī slimnīcas ēka)Liepājas iela 37BuferzonaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2018GarāžaLiepājas iela 14Mantojuma vieta PropertyKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
2019Ēkas arhitektoniski mākslnieciskā izpēte – apsekošana un fotofiksācijaKaļķu iela 6Mantojuma vietaKristīne Veinberga, Juris Zviedrāns
lvLatviešu valoda